Barnets beste

I alle saker som berører barn skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barn og unges behov skal alltid kartlegges når foreldre søker om sosialhjelp.

Barn har rett til å bli hørt i saker som gjelder dem selv, barn skal likevel som hovedregel slippe å uttale seg i saker der foreldre søker sosialstøtte. Barnas behov skal i utgangspunktet fremmes gjennom foreldrene, barn skal ikke under noen omstendighet brukes som tolk for sine foreldre. Barn som ønsker skal få uttale seg.

Sosialrettslige ytelser

Sosialhjelp skal kun gis hvis man ikke har mulighet til inntekt på andre måter. Alle vurderinger om tildeling og utmåling av ytelser må skje etter en individuell vurdering.

Oppholdskommuneprinsippet: Det er oppholdskommunen som har ansvaret for alle som søker sosialstøtte. Oppholdskommunen vil se den kommunen der man oppholder seg selv om dette er midlertidig.

Forsørgerplikt: For barn under 18 år er utgangspunktet at det er foreldrene som er ansvarlig for å forsørge barnet sitt økonomisk. Dersom barnet går på videregående skole har foreldrene normalt ansvar for å forsørge barnet sitt frem til endt skolegang. Støtten foreldrene mottar fra NAV skal ta hensyn til dette.

Økonomisk sosialhjelp: Økonomisk sosialhjelp er støtte man kan få fra NAV for å sikre inntekter til et forsvarlig livsopphold. De som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold har krav på økonomisk hjelp. Når foreldre søker får støtte skal barnas behov medberegner, og støtten til barn skal også dekke alminnelige skole og fritidsaktiviteter.

Rett til midlertidig bolig: dersom man er bostedsløs skal kommunen hjelpe til med å skaffe midlertidig bolig. Det er krav om forsvarlig bolig, og dette kravet skjerpes hvis det blir benyttet av barn og unge.

Klage: Vedtak om tildeling av sosiale tjenester kan klages inn for fylkesmannen.

Trygderettslige ytelser

Grunnstønad/hjelpestønad: Ytes til personer som på grunn av sykdom eller skade har nødvendige ekstrautgifter eller behov for ekstra tilsyn eller pleie.

Arbeidsavklaringspenger: Er aktuelt for de som ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade, men som gjennom deltagelse i et arbeidsrettet tiltak og annen oppfølging har mulighet til å komme tilbake til arbeidslivet. Arbeidsevnen må være nedsatt med minst halvparten.

Uføretrygd: Er også aktuelt for de som ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade. Men uføretrygd er en varig ytelse som er aktuelt etter hensiktsmessig behandling og/eller yrkesrettede tiltak, men som likevel ikke kan returnere til arbeidslivet.

Man kan å ha rett på ulike typer ytelser knyttet til underholdsplikten for barn. Man kan ha rett på svangerskapspenger, foreldrepenger eller engangsstønad, barnetrygd og kontantstønad.

Klage på en avgjørelse om utbetaling eller utmåling av de trygderettslige ytelsene sendes til det lokale nav-kontoret og behandles av nav klageinstans.