Møte med politiet

Innbringelse: Når du er under 15 år kan du ikke bli pågrepet av politiet eller satt i varetekt. Politiet kan likevel ta deg med til politistasjonen på visse vilkår – her er det ingen aldersgrense. Eksempel på situasjoner der politiet kan ta deg med til politistasjonen: du er beruset og forstyrrer ro og orden på offentlig sted (f.eks. på et kjøpesenter).

Bekymringssamtale: I visse tilfeller innkaller politiet barn under 15 år og deres foreldre til bekymringssamtale. De som blir innkalt har plikt til å møte opp. Dette er ingen straffereaksjon, men det er et forebyggende tiltak for å hindre fremtidige kriminelle handlinger eller kriminell adferd. Som barn har du i slike samtaler ingen plikt til å forklare deg. Du har rett til å si hva du mener og tenker om saken, og du har rett til å ta deg pauser under samtalen hvis du har behov for det. I forbindelse med en etterforskning kan politiet/påtalemyndigheten foreta ulike former for tvang mot personer de mistenker for lovbrudd. Dette kan for eksempel være pågripelse og varetekt. Pågripelse og varetekt kan aldri foretas overfor barn under 15 år.

Hvis du er under 18 år, og har blitt pågrepet, har du rett til å bli overført fra politiarresten til en fengselscelle så fort som mulig, og senest dagen etter pågripelsen. Er du over 18 år, er fristen 2 døgn.

Hvis påtalemyndigheten ønsker å beholde deg i varetekt, må de så snart som mulig fremstille deg for tingretten. Er du under 18 år, skal fremstillingen skje senest dagen etter pågripelsen. For personer som er over 18 år, er fristen 48 timer.

Hvis du er under 18 år og pågrepet, har du krav på å få oppnevnt en forsvarer straks det er klart at du ikke vil bli løslatt innen 12 timer etter pågripelsen. Er du over 18 år, er fristen satt til 24 timer.

En pågripelse skal skje så skånsomt som mulig. Du har krav på å vite hvorfor du blir pågrepet og du har rett til å forklare deg selv.

Varetekt

Ved varetektsfengsling har du plikt til å møte opp ved førstegangs fengslingsmøte. Hvis det er snakk om å forlenge en varetekt, kan du selv velge om du vil møte opp eller ikke.

Under et fengslingsmøte har du rett til å forklare deg og få informasjon om siktelsen og hvorfor det er ønskelig at du skal varetektsfengsles.

Besluttes det varetekt, skal det settes en tidsfrist. Er du under 18 år skal fristen være så kort som mulig og ikke overstige 2 uker. For de over 18 år er lengste fristen som hovedregel 4 uker.

For de som er under 18 år ved varetektsfengslingen, skal isolasjon ikke skje.

Under varetektsoppholdet har barn under 18 åre rett til samvær med sine foreldre. Som regel vil de under 18 år bli plassert i nærheten av hjemstedet sitt, hvis dette er praktisk mulig. Visse omstendigheter kan likevel tilsi at en slik plassering ikke skal gjøres. Som hovedregel skal de under 18 år plasseres på ungdomsenheter, atskilt fra voksne.

Som mindreårig i varetekt har man rett til tilpasset informasjon og til å motta helsetjenester under oppholdet. Man har krav på 3 telefonsamtaler i uken av inntil 20 minutters varighet per samtale. For de over 18 år er telefonsamtaler mer begrenset.

I varetektsoppholdet har mindreårige rett til å motta besøk ukentlig eller oftere, med mindre barnets beste eller sikkerhetsmessige hensyn taler i mot dette. Foreldrene kan motta reisestøtte fra kriminalomsorgen for å besøke barnet sitt i fengsel. Kostnader ved overnatting kan dekkes med inntil 3 dager, minst en gang i måneden.

Så fremt det er praktisk mulig har mindreårige i varetekt med elevrettigheter, rett til undervisning under oppholdet.

Ransakelse

En ransakelse kan foretas overfor alle.  Politiet kan ransake person eller bolig når det er sannsynlig at en person har foretatt en handling som kan medføre frihetsstraff. En ransakelse skal foretas så skånsomt som mulig. På visse vilkår kan man kreve at en person med samme kjønn som den ransakte skal utføre ransakningen.

Beslag

Det kan tas beslag i gjenstander som antas å ha betydning som bevis i saken. Hvis man er uenig i beslaget som er gjort, kan man bringe spørsmålet inn for retten. Beslaglagte ting skal tilbakeføres når en sak er endelig avgjort, men mindre tingen kan inndrag.

Rett til advokat

På ethvert trinn av saken, herunder etterforskningen, hovedforhandlingen og ved bruk av rettsmidler, har siktede rett til bistand av en forsvarer. Siktede kan selv velge forsvarer, offentlig eller privat. Hvis den siktede er under 18 år, er det vergen som velger forsvarer. Hvis situasjonen skulle være at vergen og et barn som har fylt 15 år er uenige om valget av forsvarer, kan det argumenteres for at den mindreåriges valg skal tillegges avgjørende vekt.

Er en person over 18 år pågrepet, skal vedkommende ha forsvarer når det er klart at han ikke vil bli løslatt innen 24 timer. Det samme gjelder når den pågrepne er under 18 år, men da er tidsrammen på 12 timer.

Under hovedforhandling skal den tiltalte ha forsvarer. Unntak fra dette gjelder saker om promillekjøring, etterfølgende alkoholnytelse, kjøring uten førerkort, forelegg og inndragning. For barn under 18 år gjelder ikke disse unntakene hvis påtalemyndigheten har påstått idømt ubetinget frihetsstraff, samfunnsstraff eller ungdomsstraff.

Gjelder saken bøter eller betinget frihetsstraff, kan retten likevel oppnevne forsvarer når «særlige grunner taler for det», for eksempel når tiltalte er under 18 år.