Rett til helsehjelp

Pasienter og brukere har rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroller i kommunen barnet er bosatt i.

Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandel for helsetjenester og helsestasjontilbudet for ungdom er gratis.

Samtykke til helsehjelp

Utgangspunktet er at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke. Personer over 16 år har som utgangspunkt samtykkekompetanse.

Når et barn har fylt 12 år skal det si sin mening i alle spørsmål om egen helse, yngre barn som er i stand til å danne sine egne synspunkter skal også bli hørt.

I de tilfellene der barn av grunner som bør respekteres har rett på taushetsplikt fra helsepersonell, vil de også ha muligheten til å samtykke til helsehjelp.

Rett til informasjon og medvirkning

Pasienten skal få nødvendig informasjon til å medvirke til sin behandling. Informasjon skal gis på en hensynsfull måte, og den skal tilpasses pasientens behov.

Informasjon til pårørende: Hvis pasienten samtykker eller forholdene tilsier det skal pasientens nærmeste pårørende informeres om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes. For de over 16 år er hovedregelen at helsepersonell har taushetsplikt overfor pårørende. Foreldre skal likevel informeres hvis de trenger informasjon for å oppfylle foreldreansvaret. Hvis pasienten er under 12 år skal både pasienten og foreldre informeres. Hvis pasienten er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldre eller andre med foreldreansvaret hvis barnet av grunner som bør respekteres ikke ønsker dette.

Barn har særlige rettigheter under opphold på institusjon: Barn har rett til samvær med minst en av foreldrene eller andre med foreldreansvaret under hele oppholdet på helseinstitusjon. Barn har rett til å bli aktivisert og stimulert under oppholdet, og de har rett til undervisning.

Barns partsrettigheter

Et barn kan opptre som part i en helsesak dersom det har fylt 12 år og forstår hva saken gjelder. I en sak som gjelder tiltak overfor rusmiddelavhengige under 18 år skal barnet alltid regnes som part.

Rett til forsvarlig helsehjelp

Helsepersonell skal utføre faglig forsvarlig arbeid og gi omsorgsfull hjelp.

Klage

Klageinstansen for brudd på pasientrettigheter er Fylkesmannen. Klagen må først sendes til den som har truffet vedtaket eller avgjørelsen.