Barnevernets oppgave:

Det er foreldrene som har det primære ansvaret for å gi sine barn omsorg. Når foreldrene ikke kan yte forsvarlig omsorg, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får den omsorgen, tryggheten og de utviklingsmuligheter de trenger.

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Barns rettigheter :

I alle saker som angår barn, skal det tas hensyn til barnets beste. Det betyr at man skal gjøre en individuell vurdering av det konkrete barnets situasjon, og forsøke å finne den løsningen som etter en helhetsvurdering fremstår som den beste for barnet. Enhver avgjørelse skal vise at barnets interesser er identifisert og hvilken vekt de har fått.

Barn skal også bli hørt i alle saker som angår dem. De skal få informasjon, uttale seg, bli lyttet til og tas hensyn til.

Barnevernet plikter blant annet:

  • Å snakke med barnet for å høre hva barnet mener, ønsker eller tenker.
  • Å fortelle hvordan de har tatt hensyn til barnets ønsker og tanker i sin avgjørelse.
  • Å fortelle barnet grunnen til at de har bestemt seg for hvilken hjelp de skal gi.
  • Å forklare barnet hva som skal skje underveis i saken.